Trang chủ

Thông báo Tuyển sinh lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính năm 2020!
Ngày đăng: 21-02-2020

Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương tuyển sinh lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2020

Luật Giáo dục Đại học sửa đổi!
Ngày đăng: 07-01-2020

 

QUỐC HỘI
-------

Luật số: 43/2019/QH14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2019

 

 

LUẬT GIÁO DỤC

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Giáo dục.

Thông báo số 190/ĐHKTKTCN-TCCB v/v khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng!
Ngày đăng: 13-05-2019

Thực hiện chủ trương của Ban chấp hành Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường về việc tăng cường công tác bồi dưỡng đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý;

Thực hiện Kế hoạch phối hợp giữa Trường Bồi dưỡng cán bộ Công thương Trung ương và Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng.

Quy chế Tuyển sinh và Đào tạo trình độ Tiến sĩ
Ngày đăng: 10-04-2017

Quy chế Tuyển sinh và Đào tạo trình độ Tiến sĩ (Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Thông tư quy định chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin theo quy định mới ban hành!
Ngày đăng: 21-11-2016

 THÔNG TƯ

Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

            Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

 

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin,

       Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 1
Hôm nay: 47
Hôm qua: 63
Tổng cộng: 429268

Giới thiệu