Trang chủ

Thông báo số 190/ĐHKTKTCN-TCCB v/v khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng!
Ngày đăng: 13-05-2019

Thực hiện chủ trương của Ban chấp hành Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường về việc tăng cường công tác bồi dưỡng đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý;

Thực hiện Kế hoạch phối hợp giữa Trường Bồi dưỡng cán bộ Công thương Trung ương và Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng.

Quy chế Tuyển sinh và Đào tạo trình độ Tiến sĩ
Ngày đăng: 10-04-2017

Quy chế Tuyển sinh và Đào tạo trình độ Tiến sĩ (Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Thông tư quy định chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin theo quy định mới ban hành!
Ngày đăng: 21-11-2016

 THÔNG TƯ

Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

            Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

 

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin,

       Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với giảng viên, giảng viên chính, giảng viên cao cấp!
Ngày đăng: 19-05-2016

 Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố các quyết định ban hành

Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Giảng viên cao cấp (hạng I), Giảng viên chính (hạng II), Giảng viên (hạng III)

Tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I), giảng viên chính (hạng II) năm 2016!
Ngày đăng: 16-05-2016

 Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng công lập.

 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức (Thông tư số 12/2012/TT-BNV); Công văn số 1732/BNV-CCVC ngày 15/4/2016 của Bộ Nội vụ về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể một số nội dung trong việc tổ chức thi thăng hạng từ giảng viên (hạng III) lên giảng viên chính (hạng II) và từ giảng viên chính (hạng II) lên giảng viên cao cấp (hạng I) trong các đại học, học viện, trường đại học (sau đây gọi chung là các trường đại học) và các trường cao đẳng công lập năm 2016 như sau:

Xem thêm

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 1
Hôm nay: 65
Hôm qua: 137
Tổng cộng: 154575

Giới thiệu